19. jan, 2020

Drie jaar en 235 dagen zonder Sunshine

Ik zal nu eerst maar met het eerste deel beginnen, over de piramides en de Goden in Egypte. Al heeft het wel een kleine introductie nodig, omdat ik het niet zelf geschreven heb. Ik wist als klein kind al, dat reïncarnatie bestond, alleen kon ik het nergens op baseren. Mijn moeder vond mij maar een rare. Daarom had ik het er niet over verder maar ik wist dat ik gelijk had. Ik kon het alleen nergens op baseren of het bewijzen.

Sinds ik de boeken heb, en daar over alles las, dat al binnen in mij zat van nature, wist ik het helemaal zeker. Meer bewijs hoef ik niet, want het zit van binnen. En ik ben niet alleen in wat ik voel en weet. Eén van de mede Rulof lezers, Guido Vermeire, is een begenadigd verteller en dat doet hij dan ook graag. Hij heeft al een boek geschreven; “Legendarisch mysterieus en religieus België”. Hij houdt regelmatig lezingen over Jozef Rulof en het leven na de dood. Ik ken hem en zijn zoon ondertussen wel door diverse meetings van Rulof lezers.

Ook doet hij soms dingen organiseren en ik leerde hem kennen tijdens een bezoek aan ’s Heerenberg, geen toevallige plaatsnaam trouwens, waar Jozef Rulof geboren is. Hij vertelde zo leuk uit de boeken, op bepaalde plekken die in de boeken voor kwamen, dat het gewoon ging leven voor je ogen. Ook de mensen die in de boeken voorkomen en die we allemaal zo goed zijn gaan kennen.  Dus het is echt ontzettend leuk om met Guido op pad te gaan, vooral langs dingen waar hij veel van weet. Zoals vorige keer ook in Antwerpen, daar weet hij ook enorm veel van. Van de stad zelf en ook van de kunst en kunstenaars die er of vandaan komen, of er kunst hebben hangen. Dat is echt een groot talent van hem.

Op YouTube zijn aardig wat filmpjes van hem te vinden ook, waarin hij van alles vertelt. Die worden professioneel opgenomen door zijn zoon Ritchie Vermeire, die filmregisseurm schrijver en producent is en ook een speciaal leven heeft eigenlijk. Ritchie heeft ook veel meegemaakt en dan kom je vaak uit bij de boeken. Hij heeft al aardig wat prijzen gewonnen met zijn kortfilms en is ook zeker van plan om een film te maken over Jozef Rulof of een van de verhalen uit de boeken. Alleen is dat kostbaar en tijdrovend en bovendien best lastig te filmen als je geen miljoenen ervoor hebt, zoals Disney. Ik heb ook het vage vermoeden dat Rothschild ook niet klaar staat om te sponseren. In elk geval, het schrijven wat ik hieronder plaats, over de goden en de piramide, komt van Guido. Ere wie ere toekomt. Ik vond het zelf te mooi en duidelijk uitgelegd, zodat ik het ook hier wilde plaatsen. Het is veel dus ik doe het in delen. Hier komt het eerste deel.

DE GODEN IN EGYPTE: Overal in Europa zijn er sporen uit de oertijd te vinden. Wij vinden er rotstekeningen, holen, tempels, offerplaatsen beeldjes en hunebedden.. De neolithische mens in volle ontwikkeling, nam bezit van de aarde. Deze ontwikkeling is evenwel niet overal even vlug verlopen. Sommige streken, bevoorrecht door hun klimaat en hun ligging, werkten de vorming en culturele ontplooiing van menselijke groepen in de hand. Het is vooral in het Midden – Oosten, in Mesopotamië en in Egypte waar de grote stoot werd gegeven.

De Egyptische beschaving heeft ons als geen enkele andere een overvloed aan tempels, standbeelden gewijd aan goden en bas-reliëfs nagelaten die de riten van hun cultus of de overwin­ningen van hun farao's herdenken. Dit alles als een uitdrukking van hun geloof in de goden die ofwel gunstige elementen zijn aan wie men zijn dankbaarheid uitte, ofwel ongunstige elementen die men voor zich probeerde te winnen door offers of bepaalde rituelen. De Egyptenaren aanbaden verschillende goden en om er enkele te noemen:

AMON-RE: God van de wind en de levensadem.* ANUBIS: Beschermer van de doden * ATOUM: De schepper. * HATHOR: Godin van liefde en vreugde. * HORUS: God van de zon, zoon van Isis en Osiris.* ISIS: Moeder Godin vrouw van Osiris. * MAAT: Belichaming van de rechtvaardigheid en de waarheid. * OSIRIS: God van de doden. * RE: Schepper en zonnegod. * SEKHMET: Leeuwen en oorlogsgodin. * SETH: God van de kosmische wanorde, vijand van Horus. * THOT: God van de schrijvers de maan en de wijsheid.

Ik heb hier de twaalf meest bekende voorgesteld. Er zijn er veel meer maar valt u niet op dat ook hier al sprake is van een drie-eenheid nl: *OSIRIS, ISIS, en hun zoon HORUS? Heeft deze leerstelling van de katholieke kerk hier reeds haar oorsprong gevonden? Een Egyptisch wijze de bewaarder der symbolen, werd een pastof­oor genoemd en wordt een katholiek priester bij ons niet een pastoor genoemd? Is hij ook niet de bewaarder van de kerksymbolen? Ondanks dat de Egyptenaren vele goden hadden, aanbaden de ingewijden toch maar één God zonder begin noch sterfelijk einde. De anderen waren slechts symbolen voor verschillende facetten van zijn macht. (Vergelijk weer onze heiligen!)

Sommige van de hogepriesters in het oude Egypte bezaten de grote vleugelen, vele afbeeldingen werden met vleugelen afgebeeld. Zijn hiervan op latere schilderijen de vleugelen van een engel afgeleid? Deze vleugelen betekenen het hoogste wat een priester aan geestelijke wijsheid kan bezitten. Zij hadden de gave van telepathie, materialisaties, uittredingen en vele andere voor die tijd wonderbaarlijke gaven. Vooral de tempel van Isis was daar voor gekend.

De eerste ingewijde van Egypte in de heilige leer was HERMES-TOTH, hij bestuurt de bovenaardse sferen. De Grieken, leerlingen der Egyptenaren, noemden hem HERMES Tris-megistos of driewerf grote omdat hij beschouwd werd als koning, wetgever en priester. Men schrijft 42 boeken toe aan hem, die allen over de verborgen wetenschap handelen. Het visioen van Hermes, waar hij de godin ISIS ziet, is de kern van de Egyptische inwijding. Enkele wijze woorden van hem waren " Geen enkele onzer gedachten is in staat God te begrijpen, noch enige taal om hem te beschrijven. Wat onlichamelijk, onzichtbaar en zonder vorm is, kan niet door onze zintuigen worden waargenomen, wat eeuwig is kan niet worden gemeten door de korte spanne van tijd. God is onuitsprekelijk enz..."

De oude inwijding beruste op een zuiverder en verhevener begrip van het menselijk wezen dan de onze. Wij hebben de opvoeding van het lichaam de ziel en de geest van elkaar gescheiden. De wetenschap bekommerd zich niet om het beginsel van de ziel, onze godsdienst niet aan de behoeften van het verstand, en de geneeskunde wil nog niets weten van ziel noch geest. De hedendaagse mens zoekt genot zonder geluk, geluk zonder kennis, en kennis zonder wijsheid. De oudheid wou niet dat men deze dingen scheidde. Zij hield rekening met de drievoudige natuur van de mens. Hermes wist reeds van de zeven sferen af die, verbonden met de zeven planeten, zinnebeelden zijn van zeven onderscheidene toestanden van de stof en de geest. Zeven verschillende werelden die ieder mens genoodzaakt is te doorlopen in zijn evolutie door de zonnestelsels.

Roemde de apostel PAULUS niet iemand die tot in de in de derde sfeer (hemel) was geweest en spreken ook alle nieuwe openbaringen niet over deze zeven sferen. De zeven beschermgeesten uit het visioen van Hermes zijn gelijk aan de zeven Deva's van India, de zeven Amhaspads van Perzië, de zeven engelen van Chaldea, de zeven Sephirots uit de Kabbala en de zeven aartsengelen uit de bijbelse Openbaring.

U zult bemerken dat in iedere religie waarheden vervat zijn en dat er vele overeenkomsten tussen de leerstellingen onderling zijn. De priesters in Egypte stonden vroeger geestelijk hoog in aanzien tot zij zich gingen bezig houden met het verkeerd gebruik van hun krachten (zwarte magie genaamd) en zo hun gaven misbruikten voor verkeerde doeleinden, wat hun ondergang betekende. (lees Tussen leven en dood van Jozef Rulof) Hermes zei ooit tot Asklepios:" Egypte, Egypte er zullen van u slechts ongelofelijke fabelen voor het nageslacht bewaard blijven en niets zal van u overschieten dan woorden in steen gegrift ". Zijn deze woorden geen waarheid geworden? Doch juist dank zij deze hiërogliefen, de vondst van de steen van Rosette en de vele nieuwe ontdekkingen en hedendaagse helderzienden weten wij nu veel meer over hun levenswijze en hun zeer hoge beschaving.

De Egyptische beschaving is ongeveer rond 3100 vòòr Christus begonnen met de vereniging van Boven en Beneden Egypte onder één koning wiens naam “Schorpioen” moet zijn geweest. Ongeveer 400 jaar later werd er reeds gestart met de bouw van de eerste piramide in steen nl de trappenpiramide van Saqarra (2700 vòòr Christus) gevolgd door vele anderen. Vele van hun piramiden die daar gebouwd zijn, zijn zeer duidelijk onder hogere inspiratie gezet. Zie maar de bouw van de piramide van CHEOPS te Gizeh, één van de zeven wereldwonderen. Deze piramide, waarvan men nu weet dat zij alle gebeurtenissen van onze aarde bevat en waar vooral de Christus hierin op de voorgrond treedt (lees Het mysterie van Cheops en Het ontstaan van het heelal) is zeer duidelijk onder inspiratie gezet. Van alle Heilige of mystieke gebouwen is dit het grootste en Goddelijkste gebouw op onze aarde. Aan deze piramide wil ik daarom ook een hoofdstuk apart besteden...

Wordt vervolgd! Anders wordt het een boek in plaats van een blog. Morgen weer een dag! Oh ik vind die piramide toch zoiets geweldigs, zo mooi, zo mystiek! En door mijn boeken, dé boeken, weet ik ook waardoor dit komt. Iedereen komt ooit zover, dan weten we het allemaal...